????? ??? ??????????? ?????????? ??? ????????? ??????????? "??????" Εκτύπωση
Παρασκευή, 03 Ιούλιος 2009 10:01

???? ?? ?????????? ?????? ?????????? ??? ??? ??????? ????? ??? ?? ????? ?????????? ?????????, ??- ?????? - ?????????? ????????? ??? ??????????? ????????? ??? ?????????????? ?? ???????? ??????????? : ?????????? ??????: 1. ?????????? ??? 1?? ????? ???????????? ?? ??? ??????????? 190.000 ???????. 2. ???????? ??? 2?? ????? ???????????? , ?? ??? ??????????? 100.000 ???????. 3. ????????? ???? ??????????? ??? ??????????? ??? ?????????? ????? ??? ???????? ?????????. ? ????? ???? ???????? ??? ???? ????????? ???? ??? ??????????? ??? ???? ??? ??????? ????? ???? ???? ??? ????????? ????????? ???? ??? ?? ??????????????? ??????????, ?????????? ???? ??? ??????????? ?????????? ????? ????????? ?? ??????????????: a. ??? ?? ????????????? ???????? ?????. b. ? ????????? ??????????????? ??? ??????? ????? ???????? ??????? ??? ?????? ?? ???????? ??????? ??? ???????. c. ???? ?? ????? ?????? ????????????? ???????? ??????? ??? ??????? ?? ?????? ????? ??? ???????????. d. ?????? ?????????? ??? ??????????? ??? ??????????? ?? ?????? ???????? ???????? (???????? ?????????????, ???????????, ?????????? ???) ?? ???? ???? ???????????????? ???????. e. ????? ??? ?? ??????? ???????. f. ??????? ????????? ????? ?????? ??? ??????????? ?? ????? ?????? ? ??????? ?? ????????? ??? ?? ????????? ?? ????????? ????? ????? ???. ?? ???? ????????? ?????? ??? ???? ??? ???? ????????????? ?? ?????????? ??? ?????????? ??? ????????? ??? ??????????? ??? www.koraeslibrary.gr 4. ?????????? ??? ??????? ?????? ??????????? ( ?? ??? ???) ??????? ?? ??? ????? ???????? ???????? ????????. 5. ????????? ???????? ???????: ???????????? ?? ??????????? ????? ??? ?????????????? ???? ?????????? ??? ??????????? ?? ????? ??????? excel, 20 ???????? ??????? (????? ??? ???????? ?????, ??????? ??? ??????? ??? ?????????????? ??????). 6. ??????????????? ????????? ??? ???????? ??????? ??????? (2.500 ??????). ??????????? ??? ???????? ??????? ? ??????? ??? ?????????? ??? ??? ??????? ???????????????? ??? ????? ??????????? ???????????????.

7. ??????????????? ??? ???????? ???????? ??????? (2. 179 ????????) 8. ?????????? 4?? ????????????? ??? ??????? ??? ??????????? ??? ??????????? ??? ????? ??? ????????????? ??????? ??? ???????? ????????. 9. ?????? ?????????? ?? ??????????? ????? ???? ??? ??????????? ???????? ?????????? ???????. 10. ???????? ??????? ???????? ?? ??????? ??? ???????? ??? ?? ??????? ??? ?????????? ??? 5?? ????????????? ??? ??????????? 11. ????????? ??????????? (?????) ????? 70 ??????? ?.?. ??? 5? ???????????? ???? ??????? ?? ????????????? ?? ???????? ???????? ??? ??????. 12. ???????? (?????? ??? ????? ??? ????????????) ?? 12 ????????? ??????, ????????? ?????. 13. ??????????? ??????? ?????? ??? ??????????? ??? ??????????? ??? ??? ?????? ??? ????????, ?????????? ??????? ???????????? ??????? ??? ?????????? ???? ????? ??? ?????? ???? ?????????? ??? ???????????. 14. ?????? ?? ???????? ????????? ??? ?????? ????????? ??? ??????? ??? ????????? F. Perilla ????, ?? ??????????? ????. 15. ???????? ??? ?????? ??? ?????? ????????? ???? ???????? ???? ??? ?????? ??? ????? ?????? ?. ???????? . 16. ?????? ??????????? ??? ??? ?????? ??????????? ??? ??? ?? 1984 ?????? ??????? ????? ???????? ???????? ?? ???? ??? ?????? ??? ?????? ???. (??????????, ?????????? ???? ??? ??????????? 92, ????? ). 17. ???????? ??? 18 ????? ???? ??? ???????????? ??? ???? ???? ????????? ????????? ????? (5) ????????? ??????? ??????????? ??? 18 ?????. (??????????? 2009 ??????????? 2010). 18. ?????? ??? ???????? ??? ???????????? ??????? ?? ?????? ??????????? ?????????. 19. ????????? ?? ??????????? ?????? ??????? ?????? ??? ??????? ????????? ??? 2?? ???????????????? ??? ?????????? ???? ?? ?? 1?. 20. ?????? ??????????? ??? ??? ???? ??????????? ??????????? ??? ????????? ??? ??????????? ?? ?????? ????????? ?????. 21. ?????????? ??? ???????????? ??????? ?????? ??? ?????????? (?????????? ??? ????????) ??? ??????????? ???? ??? ????? ?? ?????? ????????????? ?????? (4? ????????????). 22. ?????????? ?? ?? ????????? ????? AIESEC ??? ????????????? ??????? ??? ??? ??????? ???????? ????????/?????????? ????? ?????????????, ?? ?????? ?????????? ??? ?????? ??????? ?????????? ??? ??????????. 23. ?????? ??????? ?????? ???????? ???????? (?????????, ????????????????, ?????, ?????????? ?????? ???) ??? ?? ???????? ??? ??????? ??? ???????????. ???????????? ??????: 1. ????????? ????????????? ???????????? ???? ??? ?? ???????? ??? ?????????? ????? : ?? ???????????? ???? ??????????? ?? ?????????????? ???? ??? 70 ????????????? ??? 1000 ??????? ??? ??? ??????????? ??? ??? ????????????? ??????????. 2. ?????????? ????????? ?????? ??? ??????????: ???????????? ??? ???????????? ?? ?????????? ??? ??????????? ????????? ????? ?????? ???, ???????????? ??? 600 ??????? ??? 50 ???????? ??? ?????????. ?????? ??? ??????? ????? ???? ???????????? ?? ?????????? 12 ??????? ?? ???? ???????? ??????????????. ??????????: 1. ????????? ??? ????????? ?????? ???????? ??? ?????? ??? ??? ??? EL GRECO ???? ?????? ??????? ??? ???????. 2. ?????????? ????? ?????? ?? ??????? ??? ??????? ?????????????? ??????????, ???????? ??? ????????????? ?? ?????? ???????????? ??????????? ?? ??????? ??????? ??? ???????????? ??????????? ?? ??? ???????? ??? ?????? ??????? (???.2009) 3. ??????? ?????????? ?? ?????????? ?? ??? ??????? ?????? ???????? ?? ??? ???????? ??? ?????? ???????. ?????? ?????????? ??? ???? ??????? ?????????????? ???????? ???????. 4. ??????? ?????? ?? ?????, ?????? ??? ????? ??? ??????????. 5. ???????? - ????????????? ??? ????????????? ???????? ??? ????? ??? ?????? ???????? ???????? ????????. 6. ???????? ??????????? ?????? ??? ???? ?????? ?? ?? ????????? ??????? ????????? ???????? ??? ????? ??????, ??? ????????? ??????????? ??? ??? ???????? ????????. 7. ?????????? ??? ??????? ????, ?? ??????????? ???? ?? ????????? Perilla , ???????? ??? ??????????? ??????, ??? ???????????? ??? ?? ????????? ??? ????????? ????????. 8. ????????? ??? ??????????????? ???????? ??? ???????? ??? ??????? ?????????? ???????? ?. ????? ?????? ??? ?????? ??? ???? ??????? ??????? ??? 1?? ????????? ?? ????? ? ???????????????? ???????? ??? ?? ???????????? ??? ???????. ???? ???? ???????? ????? ?? ????? ???? ??? ?????????? ?? ????? ? ??????????? ??? ????????? ??? ? ???????? ??? ??????????, ???? ?????? ??? ? ????????? ???????????? ???????. ?? ????????? ??? ??????????? ????????? ?? ??? ????????? ??? ????????????? ??? ???? ???? ?????? ????????????? ??? ?? ???????? ????????? ?? ?????? ????????. ??????????? ?????? ??? ??? ??????? ?????????, ????? ?????? ??? ??????????? ???? ??? ?? ?????? ??????????? ??????? ????? ????? ??? ??????? ???????????? ???????? ??? ?????????? ???? ?????????? ??? ?????? ??? ?? ????????? ??? ???????? ??? ??????????. ?? ???? ????????? ??? ???????????, ?????? ????????? ????? ???, ??? ??????? ?????? ??? ????????? ??????? ????????? ?? ????? ??????? ??? ???? ?????????? ???. ???????????? ??? ???????? ?? ????????? ??? ??????????? ??? ???? ????????????? ??????????????, ??? ?? ??????? ???? ???? ??? ?????????? ????????? ??? ??????????? ???.

?? ?????????? ?????????