Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

????????????? ???????? Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 22 Απρίλιος 2005 01:34
Οπισθεν ολοταχ?ς κ?νει η κυβ?ρνηση για τον Βασικ? Μ?τοχο, προαναγγ?λλοντας αλλαγ?ς στον πυρ?να του ν?μου και αφο? ?δη ?χει ανακοιν?σει την αναβολ? ?ναρξης εφαρμογ?ς του. Οι εξελ?ξεις ?ρχονται ως αποτ?λεσμα της επιστολ?ς - κεραυνο? των υπηρεσι?ν της Κομισι?ν που προειδοποιο?ν για π?γωμα των κοινοτικ?ν χρηματοδοτ?σεων, σε περ?πτωση μη συμμ?ρφωσης. Οι αλλαγ?ς στο ν?μο θα αφορο?ν στις διατ?ξεις για τις δημ?σιες συμβ?σεις. Για το ενδεχ?μενο παρα?τησ?ς του, ο κ. Ρουσ?πουλος απ?ντησε ?τι η κυβ?ρνηση δεν παραιτε?ται απ? τον αγ?να κατ? της διαπλοκ?ς. Δεν νι?θω μοναξι?, ?χω τη στ?ριξη και την εμπιστοσ?νη του πρωθυπουργο? δ?λωσε ο Πρ. Παυλ?πουλος. Δεν ?χει ευθ?νη καν?νας, ?λοι ?καναν τη δουλει? τους με τον καλ?τερο δυνατ? τρ?πο, δ?λωσε ο Χρ. Φ?λιας

?λλαγ?ς στον πυρ?να του ν?μου για το βασικ? μ?τοχο, προαν?γγειλε ο κυβερνητικ?ς εκπρ?σωπος Θ?δωρος Ρουσ?πουλος, μια μ?ρα μετ? την ανακο?νωση της παρ?τασης στην ?ναρξη εφαρμογ?ς του, μετ? τη ν?α επιστολ? � κεραυν? της Κομισι?ν που προειδοποιε? για π?γωμα των κοινοτικ?ν χρηματοδοτ?σεων. Ο κυβερνητικ?ς εκπρ?σωπος ε?πε ?τι οι αλλαγ?ς θα αφορο?ν στις διατ?ξεις για τις δημ?σιες συμβ?σεις. ?ναφερ?μενος στο ενδεχ?μενο παρα?τησ?ς του, ο κ. Ρουσ?πουλος απ?ντησε: Η κυβ?ρνηση δεν παραιτε?ται απ? τον αγ?να κατ? της διαπλοκ?ς.
Πρ. Παυλ?πουλος: ?χω τη στ?ριξη του πρωθυπουργο?
Τα συνδυασμ?να πυρ? στελεχ?ν της αξιωματικ?ς αντιπολ?τευσης δ?χθηκε στη Βουλ? ο αρχιτ?κτονας του ν?μου Προκ?πης Παυλ?πουλος. ?παντ?ντας σε δηκτικ? σχ?λιο του ?π?στολου Κακλαμ?νη ?τι ε?ναι συμπαθ?ς Δον Κιχ?της που κ?ποιοι προσπαθο?ν να τον καταστ?σουν αποδιοπομπα?ο τρ?γο, ο υπουργ?ς Εσωτερικ?ν απ?ντησε: Δεν νι?θω μοναξι?, ?χω τη στ?ριξη και την εμπιστοσ?νη του πρωθυπουργο?.

?π. Κακλαμ?νης - Ε. Βενιζ?λος
Η αναφορ? στο ν?μο του Π?ΣΟΚ στην επιστολ? της Κομισι?ν ε?ναι το μ?νο που π?τυχαν οι τρεις υπουργο? της κυβ?ρνησης που περ?μεναν στον προθ?λαμο του γραφε?ου του αρμ?διου υπαλλ?λου της Κομισι?ν, ε?πε στο σταθμ? μας ο πρ?ην πρ?εδρος της Βουλ?ς ?π?στολος Κακλαμ?νης. Επεσ?μανε ?τι με ορισμ?νες αλλαγ?ς μπορε? να εφαρμοστε? ο ν?μος του Π?ΣΟΚ για το βασικ? μ?τοχο. Ε?μαστε ?τοιμοι να συμπρ?ξουμε αλλ? να ?ρθει ο κ. Καραμανλ?ς και η κυβ?ρνηση να ζητ?σουν συγν?μη που συκοφ?ντησαν το Π?ΣΟΚ για σχ?σεις διαπλοκ?ς ε?πε στον Flash ο Ευ?γγελος Βενιζ?λος.

Γ. Δημητρακ?πουλος - Χρ. Φ?λιας
Δεν ε?ναι ?ττα αλλ? επαναπροσδιορισμ?ς τακτικ?ς, ε?πε στο σταθμ? μας ο ευρωβουλευτ?ς της ΝΔ Γι?ργος Δημητρακ?πουλος. Δεν ?χει ευθ?νη καν?νας, ?λοι ?καναν τη δουλι? τους με τον καλ?τερο δυνατ? τρ?πο, δ?λωσε ο υφυπουργ?ς Οικονομ?ας Χρ?στος Φ?λιας μετ? την συν?ντησ? του με τον πρωθυπουργ?.

Η επιστολ? των Βρυξελλ?ν
Οι Βρυξ?λλες με επιστολ? - κ?λαφο του επικεφαλ?ς της Γενικ?ς Διε?θυνσης Περιφερειακ?ς Πολιτικ?ς της Ευρωπα?κ?ς Επιτροπ?ς προς την ελληνικ? κυβ?ρνηση, δ?νουν προθεσμ?α 40 ημερ?ν για την αναστολ? ισχ?ος του ν?μου για τον «Βασικ? Μ?τοχο» προειδοποι?ντας ?τι σε αντ?θετη περ?πτωση θα προχωρ?σει η διακοπ? της ρο?ς κονδυλ?ων για ?σα ?ργα ?χουν δημοπρατηθε? με εφαρμογ? του επ?μαχου ν?μου αναφ?ροντας συγκεκριμ?να τις προερχ?μενα απ? τα διαρθρωτικ? ταμε?α και το ταμε?ο συνοχ?ς, χρηματοδοτ?σεις. Η επιστολ? της Επιτροπ?ς, δεν ε?ναι η απαντητικ? στο ?γγραφο που ε?χε αποστε?λει πριν απ? 15 ημ?ρες στην αρμ?δια Επιτροπ? ο υπουργ?ς Εσωτερικ?ν Προκ?πης Παυλ?πουλος

Μη συμβατ?ς και ο ν?μος του Π?ΣΟΚ
Σ?μφωνα με την ?δια επιστολ? η ΕΕ κρ?νει ασ?μβατο με το Κοινοτικ? Δ?καιο και τον ν?μο για τον Βασικ? Μ?τοχο της κυβ?ρνησης του Π?ΣΟΚ και ζητ? την αναστολ? ισχ?ος του. Παρ?λληλα αφ?νει ανοιχτ? το ενδεχ?μενο αναδρομικ?ς επιβολ?ς κυρ?σεων, με την μορφ? δημοσιονομικ?ν διορθ?σεων, στην περ?πτωση προσφυγ?ς επιχειρ?σεων οι οπο?ες αποκλε?στηκαν απ? διαγωνισμο?ς συγχρηματοδοτ?μενων ?ργων λ?γω του σχετικο? ν?μου του Π?ΣΟΚ. ?ναλυτικ?...

«Η κυβ?ρνηση δεν καταθ?τει τα ?πλα»
Μετ? την επιστολ? η κυβ?ρνηση εξετ?ζει το ενδεχ?μενο μικρ?ς παρ?τασης στην ?ναρξη ισχ?ος του ν?μου για το Βασικ? Μ?τοχο. Ο κυβερνητικ?ς εκπρ?σωπος ε?πε ?τι βρ?σκεται σε εξ?λιξη ο δι?λογος κυβ?ρνησης - Επιτροπ?ς για την εξε?ρεση κοινο? τ?που εκφρ?ζοντας την ελπ?δα να βρεθε? λ?ση ?ως τις 31 Μα?ου, οπ?τε λ?γει η περ?οδος προσαρμογ?ς. Πρ?σθεσε ?τι υπ?ρχει το ενδεχ?μενο να μη δοθο?ν κοινοτικ?ς επιδοτ?σεις σε ορισμ?να ?ργα. «Η κυβ?ρνηση σε καμ?α περ?πτωση δεν πρ?κειται να καταθ?σει τα ?πλα στον αγ?να της κατ? της διαπλοκ?ς, και αυταπ?τες να μην ?χει κανε?ς», υπογρ?μμισε ο κ. Ρουσ?πουλος αφ?νοντας ανοιχτ? και το ενδεχ?μενο τροποπο?ησης του ν?μου ? αναστολ?ς ισχ?ος του, αν?λογα τι θα προκ?ψει απ? τη συζ?τηση με την Κομισι?ν εν? στο ερ?τημα κατ? π?σο υπ?ρχει θ?μα παρα?τησης Παυλ?πουλου απ?ντησε αρνητικ?

?ναφορικ? με τα κονδ?λια που ενδ?χεται να παγ?σουν, ο κ.Ρουσ?πουλος παρατ?ρησε ?τι ο κ?νδυνος αυτ?ς αφορ? την εφαρμογ? του ν?μου 3021 και ?ρα προσφυγ?ς που ενδ?χεται να ασκ?θηκαν για ?ργα που δ?θηκαν ? χ?θηκαν στη β?ση των διατ?ξεων εκε?νου του

ν?μου που - ?λλωστε - «εξακολουθε? να ισχ?ει». Για το μ?λλον, διευκρ?νισε ?τι «ο ν.3310 δεν ?χει τεθε? σε ισχ?, ?ρα δεν παρ?γει αποτελ?σματα. Συνεπ?ς ?ποια αποτελ?σματα υπ?ρχουν μ?χρι τ?ρα, αυτ? οφε?λονται στον ν?μο που εφαρμ?ζεται απ?το 2002». «Π?ντως» υπογρ?μμισε σχετικ? «δεν προτιθ?μεθα να χ?σουμε ο?τε ?να ευρω απ? τα κοινοτικ? κονδ?λια που αναφ?ρονται στα μεγ?λα ?ργα», εν? τ?νισε πως εν? η κυβ?ρνηση του Π?ΣΟΚ απ?φυγε τον δι?λογο με την Επιτροπ? επ? του θ?ματος (μολον?τι ε?χε προκληθε? απ? την Επιτροπ?), η κυβ?ρνηση της ΝΔ βρ?σκεται σε δι?λογο με την Ευρωπα?κ? Επιτροπ? και αναζητ? τον «κοιν? τ?πο». Σε σχετικ? ερ?τηση, ο κυβερνητικ?ς εκπρ?σωπος σημε?ωσε ?τι δεν ?χει περι?λθει σε γν?ση του «το αν ?χουν υποβληθε? ενστ?σεις στην Επιτροπ? για τον ν.3310 ? για τον ν.3021. Εμε?ς παλε?ουμε π?ντως να μην χαθο?ν χρ?ματα, ε?τε αφορ? τον ν?μο του Π?ΣΟΚ, ε?τε τον δικ? μας».

Π?ΣΟΚ
Η πρ?τη αντ?δραση ?ρθε απ? τον Ε. Βενιζ?λο, «εμπνευστ?» του ν?μου του Π?ΣΟΚ, ο οπο?ος μ?λησε για ?τακτη υποχ?ρηση της κυβ?ρνησης και πρ?σθεσε ?τι αν πρ?πει να αλλ?ξει και ο σχετικ?ς ν?μος της προηγο?μενης κυβ?ρνησης.

?λ. ?λαβ?νος
«Μας κ?νει εντ?πωση ?τι ο κ. Μπαρ?ζο ?ρθε, ?φυγε και ο μπουναμ?ς τον ακολουθε?, δηλαδ? η επιστολ?. Ε?ναι απαρ?δεκτη η Κομισι?ν, επειδ? ?να ζ?τημα τ?σο σημαντικ?, ?πως ε?ναι τα ΜΜΕ, το αντιμετωπ?ζει ε?τε απ? τη Γενικ? Διε?θυνση ?νταγωνισμο?, ε?τε απ? τη Γενικ? Διε?θυνση Περιφερειακ?ς Πολιτικ?ς, και δεν το αντιμετωπ?ζει απ? τις Γενικ?ς Διευθ?νσεις Ενημ?ρωσης και Πολιτισμο?», πολιτικ? την οπο?α καυτηρι?ζουμε τ?νισε ο πρ?εδρος του ΣΥΝ

Το χαμ?νο πολιτικ? στο?χημα του Βασικο? Μετ?χου
Ο Βασικ?ς Μ?τοχος που αποτ?λεσε ?να απ? τα κεντρικ? πολιτικ? «στοιχ?ματα» της κυβ?ρνησης προκ?λεσε την ?ντονη αντιπαρ?θεση της τ?σο με το Π?ΣΟΚ ?σο και με τον επιχειρηματικ? κ?σμο και βεβα?ως τις Βρυξ?λλες, οι οπο?ες απε?λησαν με παραπομπ? της Ελλ?δας στο Ευρωπα?κ? Δικαστ?ριο. Ο αρμ?διος Επ?τροπος McCreevy ε?χε μ?λιστα και σχετικ? αλληλογραφ?α με τον υπουργ? Εσωτερικ?ν Πρ. Παυλ?πουλο, ο οπο?ος εμφανιζ?ταν να υπεραμ?νεται της ισχ?ος του ελληνικο? Συντ?γματος ?ναντι του Κοινοτικο? Δικα?ου παρ? τις περ? του αντιθ?του φων?ς που ακο?γονταν ακ?μη και απ? το κυβερν?ν κ?μμα και ?λλα μ?λη της κυβ?ρνησης.

Το πολιτικ? αυτ? στο?χημα του Κ. Καραμανλ? χ?νεται τ?ρα, κ?τι το οπο?ο ε?χε διαφανε? ως δεδομ?νο και απ? τις πρ?σφατες δηλ?σεις του πρωθυπουργο? -μετ? τη συν?ντηση του με τον Χ. Μπαρ?ζο στην ?θ?να την Δευτ?ρα- ?ταν μ?λησε για αναζ?τηση «κοινο? τ?που». Οταν μ?λιστα την επομ?νη ρωτ?θηκε σχετικ? με το ενδεχ?μενο αναστολ?ς του ν?μου ο κυβερνητικ?ς εκπρ?σωπος ε?χε αφ?σει το ενδεχ?μενο ανοιχτ?.

Ενδιαφ?ρον παρουσι?ζει ο καταλογισμ?ς των πολιτικ?ν ευθυν?ν στο κυβερν?ν κ?μμα καθ?ς απ? τις πρ?τες μ?ρες εκδ?λωσης της κοινοτικ?ς δυσαρ?σκειας ?ναντι του ν?μου Ρουσ?πουλος και Παυλ?πουλος, σ?μφωνα με πληροφορ?ες, αλληλοκατηρο?νταν για το ζ?τημα.


Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 13 Μάιος 2005 10:13
 
Copyright © 2020 ??????????? ????????? ????????? .
?????? ??? ??? FACEBOOK http://www.facebook.com/myrovolosgr
 

?????????

??????????

Έχουμε 14 επισκέπτες συνδεδεμένους